حداقل سفارش جهت چاپ ، تیرا‍‍ژ ۱۰۰ عدد میباشد

جهت چاپ  لوگو فایل وکتور ارسال گردد

در صورت هرگونه انصراف بعد از سفارش ، هزینه های انجام شده محاسبه خواهد شد.

در صورت تاخیر در تائید و یا تحویل طرح به ازی هر روز تاخیر ۷روز کاری به مدت قرارداد اضافه خواهد شد.

درصورت سفارش چاپ ۵درصد از تعداد جهت نمونه گیری استفاده خواهد شد(از ۲۰۰عدد به بالا ۳درصد درنظر گرفته خواهد شد)

جهت پیشگیری از بروز خطا (خصوصا غلط املائی) فایل ها و متون خود را چندین بار بررسی فرمائید