کارت دعوت کد ۷۷۰۲

سایز کارت دعوت

طول 13.5 سانتی متر عرض 13 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 11.5 سانتی متر عرض متن 11.5 سانتی متر