کارت دعوت کد ۷۷۰۳

سایز کارت دعوت

طول 20.5 سانتی متر عرض 8 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 6.5 سانتی متر عرض متن 18.5 سانتی متر