کارت دعوت کد ۷۷۰۴

سایز کارت دعوت

طول 10 سانتی متر عرض 23.5 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 8.5 سانتی متر عرض متن 21.5 سانتی متر