کارت دعوت کد ۷۷۰۶

سایز کارت دعوت

طول 16.5 سانتی متر عرض 16.5 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 8 سانتی متر عرض متن 14.5 سانتی متر