کارت دعوت کد ۷۷۰۸

سایز کارت دعوت

طول 15 سانتی متر عرض 21 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 9.5 سانتی متر عرض متن 13 سانتی متر