کارت دعوت کد ۷۷۰۹

سایز کارت دعوت

طول 14.5 سانتی متر عرض 14 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 12.5 سانتی متر عرض متن 12.5 سانتی متر