کارت دعوت کد ۷۷۱۰

سایز کارت دعوت

طول 17 سانتی متر عرض 17 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 10.5 سانتی متر عرض متن 10.5 سانتی متر