کارت دعوت کد ۷۷۱۱

سایز کارت دعوت

طول 15 سانتی متر عرض 21 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 8 سانتی متر عرض متن 15 سانتی متر