کارت دعوت کد ۷۷۱۲

سایز کارت دعوت

طول 24 سانتی متر عرض 8 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 22 سانتی متر عرض متن 7 سانتی متر