کارت دعوت کد ۷۷۱۳

سایز کارت دعوت

طول 19.5 سانتی متر عرض 19.5 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 11.5 سانتی متر عرض متن 11.5 سانتی متر