کارت دعوت کد ۷۷۱۸

سایز کارت دعوت

طول 19 سانتی متر عرض 19 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 17 سانتی متر عرض متن 17.5 سانتی متر