کارت دعوت کد ۷۷۱۹

سایز کارت دعوت

طول 9 سانتی متر عرض 26 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 7 سانتی متر عرض متن 24 سانتی متر