کارت دعوت کد ۷۷۲۱

سایز کارت دعوت

طول 14 سانتی متر عرض 20 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 8.5 سانتی متر عرض متن 17.5 سانتی متر