کارت دعوت کد ۷۷۲۴

سایز کارت دعوت

طول 19 سانتی متر عرض 10.5 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 17 سانتی متر عرض متن 8.5 سانتی متر