کارت دعوت کد ۷۷۲۹

سایز کارت دعوت

طول 16 سانتی متر عرض 16 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 8.5 سانتی متر عرض متن 14.5 سانتی متر