کارت دعوت کد ۷۷۳۲

سایز کارت دعوت

طول 20.5 سانتی متر عرض 11 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 13 سانتی متر عرض متن 9.5 سانتی متر