کارت دعوت کد ۷۷۳۴

سایز کارت دعوت

طول 23 سانتی متر عرض 15.5 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 11.5 سانتی متر عرض متن 14 سانتی متر