کارت دعوت کد ۷۷۳۶

سایز کارت دعوت

طول 18.5 سانتی متر عرض 9.5 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 17 سانتی متر عرض متن 8 سانتی متر