کارت دعوت کد ۷۷۳۷

سایز کارت دعوت

طول 25 سانتی متر عرض 9 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 20 سانتی متر عرض متن 7.5 سانتی متر