کارت دعوت کد ۷۷۳۹

سایز کارت دعوت

طول 26 سانتی متر عرض 10.5 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 24.5 سانتی متر عرض متن 9 سانتی متر