کارت دعوت کد ۷۷۴۰

سایز کارت دعوت

طول 24 سانتی متر عرض 10 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 22 سانتی متر عرض متن 8.5 سانتی متر