کارت دعوت کد ۷۷۴۵

سایز کارت دعوت

طول 25.5 سانتی متر عرض 10.5 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 11 سانتی متر عرض متن 9.5 سانتی متر