کارت دعوت کد ۷۷۴۹

سایز کارت دعوت

طول 20 سانتی متر عرض 20.5 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 8 سانتی متر عرض متن 19 سانتی متر