کارت دعوت کد ۷۷۶۰

سایز کارت دعوت

طول 26.5 سانتی متر عرض 9 سانتی متر