کارت دعوت کد ۷۷۶۴

سایز کارت دعوت

طول 26 سانتی متر عرض 10 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 24 سانتی متر عرض متن 8 سانتی متر