کارت دعوت کد ۷۷۶۶

سایز کارت دعوت

طول 26 سانتی متر عرض 8 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 24.5 سانتی متر عرض متن 7 سانتی متر