کارت دعوت کد ۷۷۶۸

سایز کارت دعوت

طول 15 سانتی متر عرض 9 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 13.5 سانتی متر عرض متن 7.5 سانتی متر