کارت دعوت کد ۷۷۷۰

سایز کارت دعوت

طول 20 سانتی متر عرض 14.5 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 18.5 سانتی متر عرض متن 13 سانتی متر