کارت دعوت کد ۷۷۷۳

سایز کارت دعوت

طول 7 سانتی متر عرض 16.5 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 6 سانتی متر عرض متن 15 سانتی متر