کارت دعوت کد ۷۷۷۴

سایز کارت دعوت

طول 18.5 سانتی متر عرض 18.5 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 11.5 سانتی متر عرض متن 11.5 سانتی متر