کارت دعوت کد ۷۷۷۷

سایز کارت دعوت

طول 19.5 سانتی متر عرض 13 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 12.5 سانتی متر عرض متن 12 سانتی متر