کارت دعوت کد ۷۷۷۸

سایز کارت دعوت

طول 9 سانتی متر عرض 18 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 7.5 سانتی متر عرض متن 16.5 سانتی متر