کارت دعوت کد ۷۷۸۰

سایز کارت دعوت

طول 9 سانتی متر عرض 16 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 7.5 سانتی متر عرض متن 15 سانتی متر