کارت دعوت کد ۷۷۸۳

سایز کارت دعوت

طول 21.5 سانتی متر عرض 10.5 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 16 سانتی متر عرض متن 9.5 سانتی متر