کارت دعوت کد ۷۷۸۴

سایز کارت دعوت

طول 15 سانتی متر عرض 8 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 13.5 سانتی متر عرض متن 6.5 سانتی متر