کارت دعوت کد ۷۷۸۵

سایز کارت دعوت

طول 15 سانتی متر عرض 21 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 13 سانتی متر عرض متن 13.5 سانتی متر