کارت دعوت کد ۷۷۸۶

سایز کارت دعوت

طول 20.5 سانتی متر عرض 13.5 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 8.5 سانتی متر عرض متن 12 سانتی متر