کارت دعوت کد ۷۷۹۲

سایز کارت دعوت

طول 14.5 سانتی متر عرض 20.5 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 8 سانتی متر عرض متن 12 سانتی متر