کارت دعوت کد ۷۷۹۳

سایز کارت دعوت

طول 20 سانتی متر عرض 14 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 18 سانتی متر عرض متن 12 سانتی متر