کارت دعوت کد ۷۷۹۴

سایز کارت دعوت

طول 23.5 سانتی متر عرض 16.5 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 11.5 سانتی متر عرض متن 10 سانتی متر