کارت دعوت کد ۷۷۹۵

سایز کارت دعوت

طول 16 سانتی متر عرض 16 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 14 سانتی متر عرض متن 14 سانتی متر