کارت دعوت کد ۷۷۹۸

سایز کارت دعوت

طول 20.5 سانتی متر عرض 13.5 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 14 سانتی متر عرض متن 11.5 سانتی متر