کارت دعوت کد ۷۷۹۹

سایز کارت دعوت

طول 13 سانتی متر عرض 16 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 11.5 سانتی متر عرض متن 14.5 سانتی متر