کارت دعوت کد ۷۸۰۳

سایز کارت دعوت

طول 20 سانتی متر عرض 20 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 11 سانتی متر عرض متن 11 سانتی متر