کارت دعوت کد ۷۸۱۵

سایز کارت دعوت

طول 15 سانتی متر عرض 21.5 سانتی متر