کارت دعوت کد ۷۸۳۶

سایز کارت دعوت

طول 20 سانتی متر عرض 20 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 14.5 سانتی متر عرض متن 14.5 سانتی متر