کارت دعوت کد ۷۸۳۸

سایز کارت دعوت

طول 15 سانتی متر عرض 21.5 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 7 سانتی متر عرض متن 14 سانتی متر