کارت دعوت کد ۷۸۴۰

سایز کارت دعوت

طول 20 سانتی متر عرض 20 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 10 سانتی متر عرض متن 10.5 سانتی متر