کارت دعوت کد ۷۸۴۲

سایز کارت دعوت

طول 15 سانتی متر عرض 21.5 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 8 سانتی متر عرض متن 9.5 سانتی متر